Το έργο PINECL έχει αναπτυχθεί από μια κοινοπραξία οκτώ εταίρων που εκπροσωπούν την Ιρλανδία (2), την Κύπρο, την Ρουμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία και την Φινλανδία, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση 2007-2013. Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει πέντε ενεργούς εταίρους και τρεις εταίρους υποστήριξης που συνδυάζουν την τεχνογνωσία τους για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν την προτεινόμενη εκπαίδευση, την υποστήριξη και τα πλαίσια των κοινωνικών δικτύων. O κάθε ενεργός συνέταιρος εργάζεται στενά με μια σειρά από ενδιαφερόμενες ομάδες εστίασης για να εξασφαλίσει ότι οι απόψεις και τα σχόλια των γονέων, των φορέων παροχής εκπαίδευσης και των επαγγελματιών κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας ανάπτυξης του έργου.

Μια σύντομη περιγραφή του κάθε συνεργάτη παρουσιάζεται πιο κάτω.

Εταίροι

Meath Partnership

Meath PartnershipMeath Partnershipείναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών, αγροτικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ειδικεύεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των τοπικών κοινωνιών μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σειράς έργων και προγραμμάτων που αντιμετωπίζει επίμονα φαινόμενα αποκλεισμού και μειονεξίας. Ως διαπιστευμένος πάροχος της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης, συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών, επιχειρήσεων και κοινοτικών οργανώσεων σε ολόκληρη την κομητεία Meath.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.meathpartnership.ie

Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology Ltd

CARDET Logo.jpgCARDET είναι ένας διεθνές μη-κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με έδρα την Κύπρο. Η αποστολή του είναι η προώθηση της έρευνας, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της ανάπτυξης μέσω τεκμηριωμένων πρακτικών, έρευνας και αξιολόγησης και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cardet.org

Universitatea Din Pitesti - Ρουμανία

University Din Pitesti

To Πανεπιστήμιο του Pitesti είναι ένα νέο, δυναμικό, σύγχρονο και ευέλικτο ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι προτεραιότητές του είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης των νέων στην πρωτοβάθμια και προσχολική εκπαίδευση και οι παιδαγωγικές μελέτες. Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής, επίσης, σχεδιάζει και υλοποιεί τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dppdpitesti.ro

Oxfam Italia Intercultura - Ιταλία

Oxfam Italy

H Oxfam Italia Intercultura (OII) είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που συγκεντρώνει τις δεξιότητες και την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια πολλών ετών εργασίας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. Στόχος της είναι να διευκολύνει την ένταξη των οικογενειών των μεταναστών και να διασφαλίσει την πλήρης πρόσβασή τους σε τοπικές υπηρεσίες. Η OII εργάζεται για να υποστηρίξει τη σχολική επίδοση των παιδιών των μεταναστών. Η ΟΙΙ αποτελεί μέρος της Oxfam International Confederation από τον Οκτώβριο του 2010.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.oxfamitalia.org

Elklan Training Limited - UK

ELKLAN LogoElklan είναι ένας ιδιωτικός φορέας παροχής εκπαίδευσης που ειδικεύεται στον τομέα της ομιλίας και της γλώσσας. Ιδρύθηκε το 1998, η αποστολή της είναι να προσφέρει άριστη πρακτική πιστοποιημένη εκπαίδευση για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, το βοηθητικό προσωπικό και άλλους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης στον τομέα της ομιλίας, της γλώσσας και της επικοινωνίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.elklan.co.uk

Συνεργάτες Υποστήριξης

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη μεταφορά και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου της ΕΕ - Αυστρία

ENTERΤο δίκτυο E.N.T.E.R. εργάζεται για τη στήριξη των δράσεων διάδοσης και αξιοποίησης των έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικεύεται στην ανάπτυξη στρατηγικών διάδοσης και αξιοποίησης και παράγει ένα ευρύ φάσμα υλικών διάδοσης για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός έργου. Το E.N.T.E.R. είναι πολύ έμπειρο στη διοργάνωση εκδηλώσεων και την ανάπτυξη εκστρατειών προώθησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.enter-network.eu

Innoventum Oy - Τεχνολογία - Φινλανδία

Innoventum OyΗ Innoventum Oy εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εύχρηστων διαδικτυακών εφαρμογών για σκοπούς που κυμαίνονται από τη διαδικτυακή μάθηση στις διαδικτυακές αγορές και στη ζωντανή μετάδοση βίντεο. Έχει ένα βασικό προϊόν που ταιριάζει σε πολλές και διαφορετικές ανάγκες, δημιουργήθηκε σε ένα ιδιαίτερα ευέλικτο και αποτελεσματικό πλαίσιο, και έχει στόχο να γίνει πρωτοπόρος στις σύγχρονες τεχνολογίες και διαδικτυακές λύσεις.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.innoventum.fi

Future In Perspective Limited - Διάδοση - Ιρλανδία

FIPLΗ Future In Perspective Limited είναι μια ιδιωτική εταιρεία που εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, της διαδικτυακής μάθησης, των ψηφιακών μέσων και της κοινωνικής ένταξης. Η FIPL ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την παραγωγή πλούσιων εκπαιδευτικών εργαλείων, πόρων και περιβάλλοντων, που εργάζονται κυρίως με τους οργανισμούς για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων για τους οποίους η παραδοσιακή εκπαίδευση έχει αποτύχει.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.fipl.eu